07/22/2024
Geo škola Okoliš

Savremene geografske discipline: Nove perspektive na Svijet”

Savremena geografija je evoluirala i razgranala se u mnoge poddiscipline, uključujući i mlade discipline koje se bave specifičnim aspektima geografskih istraživanja. Evo nekoliko takvih disciplina i njihovih predmeta izučavanja:

 1. Geografski informacioni sistemi (GIS): Ova disciplina fokusira se na upotrebu softvera i tehnologija za prikupljanje, analizu i interpretaciju prostornih podataka. GIS stručnjaci rade na kreiranju mapa i modelima za različite svrhe, uključujući urbanističko planiranje, ekologiju, i praćenje prirodnih katastrofa.
 2. Geografske informacione tehnologije (GIT): GIT ide korak dalje od tradicionalnih GIS-a. Ova disciplina istražuje nove tehnologije poput dronova, senzora, i Interneta stvari za prikupljanje podataka u realnom vremenu i njihovu primenu u geografskom kontekstu.
 3. Geografija zdravlja: Ova disciplina se fokusira na istraživanje faktora koji utiču na zdravlje populacije. To uključuje proučavanje širenja bolesti, socioekonomskih faktora i pristupa zdravstvenim uslugama.
 4. Geografija turizma: Geografi turizma proučavaju turističke destinacije, uticaj turizma na lokalne zajednice, održivi razvoj turizma, i promene u turističkim obrascima.
 5. Geografija hrane: Ova disciplina istražuje proizvodnju hrane, distribuciju, konzumaciju i njene ekonomske, socijalne, i ekološke aspekte. Takođe proučava globalne prehrambene sisteme i pitanja bezbednosti hrane.
 6. Geopolitika: Geopolitika se bavi odnosima između država, granicama, teritorijalnim sporovima, i globalnim političkim dešavanjima. Ovo je interdisciplinarna disciplina koja se bavi političkim, geografskim i ekonomskim aspektima međunarodnih odnosa.
 7. Urbana geografija: Istražuje dinamiku i karakteristike gradova, uključujući urbanizaciju, planiranje gradova, i uticaj urbanog okruženja na ljude i društvo.
 8. Kulturološka geografija: Ova disciplina se bavi prostornim aspektima kulture, uključujući etničke zajednice, identitet, jezik, i kulturnu raznolikost.
 9. Geografija klime i promene klime: Proučava klimatske obrasce, promene klime i njihove posledice na život na Zemlji. Geografi ove discipline analiziraju klimatske podatke, proučavaju globalno zagrevanje i njegove uticaje.
 10. Geografija veštačkih ekosistema: Istražuje kreiranje veštačkih ekosistema, kao što su gradske zelene površine i veštačka jezera, i kako oni utiču na urbanu sredinu.

Ove discipline reflektuju raznovrsnost i kompleksnost savremene geografije i nude uvid u ključne aspekte našeg svijeta u kontekstu prostora i vremena.

Svaka od ovih disciplina ima svoj specifičan fokus i doprinos geografskom polju. Evo nekoliko drugih geografskih disciplina:

 1. Feministička geografija: Ova disciplina primjenjuje feminističke teorije na prostorne analize. Fokusira se na rodne uloge u oblikovanju prostora, kao i na pitanja poput rodne nejednakosti u pristupu resursima, nasilja nad ženama, i prostornih oblika moći.
 2. Kulturna geografija: Proučava kako ljudi stvaraju, interpretiraju i transformišu prostor u skladu sa svojim kulturološkim vrijednostima. Takođe istražuje fenomene kao što su etnička geografija, umjetnost i prostor, i kulturni identiteti.
 3. Ekonomska geografija: Ova disciplina istražuje ekonomske procese i odnose sa aspekta prostora. To uključuje proučavanje trgovine, industrijske lokacije, ekonomske nejednakosti, i globalizacije.
 4. Geografija transporta: Fokusira se na proučavanje različitih načina transporta, logistike, i uticaja transporta na ekonomiju i okoliš.
 5. Geografija rizika i katastrofa: Ova disciplina istražuje prirodne katastrofe i antropogene rizike, kako se ljudi nose sa njima, i kako se može unaprijediti pripremljenost i odgovor na katastrofe.
 6. Geografija energije: Proučava proizvodnju, distribuciju i potrošnju energije. Ovo uključuje obnovljive izvore energije, fosilna goriva, nuklearnu energiju i njihove uticaje na životnu sredinu.
 7. Geografija digitalnih tehnologija: Ova disciplina istražuje kako digitalne tehnologije, poput interneta, mobilnih aplikacija i dronova, oblikuju našu percepciju i interakciju sa prostorom.

Svaka od ovih disciplina donosi poseban ugao gledanja na geografske fenomene i doprinosi razumijevanju različitih aspekata našeg svijeta. Feministička geografija, na primjer, osvjetljava prostorne aspekte rodne dinamike, dok kulturna geografija proučava kako kultura oblikuje naš odnos prema prostoru.

Rodna geografija (ili geografija roda) je disciplina unutar geografije koja se bavi proučavanjem kako se rodne uloge, identiteti i relacije manifestuju u prostoru. Ova oblast fokusira na to kako prostor i društvene strukture oblikuju i oblikuju rodne identitete i iskustva. Evo nekoliko ključnih aspekata rodne geografije:

 1. Rodni identitet i prostor: Proučava kako prostor utiče na formiranje i izražavanje rodnih identiteta. To uključuje pitanja vezana za rodnu segregaciju, rodne norme i oblikovanje identiteta.
 2. Prava na grad: Istražuje kako urbanistički planovi i politike utiču na život žena, LGBTQ+ osoba i drugih rodno osetljivih grupa u urbanim sredinama. Ovo se odnosi na pitanja kao što su pristup stanovanju, bezbednost na ulicama i urbanističko planiranje.
 3. Migracija i rod: Analizira kako migracija i disperzija stanovništva povezani sa rodnim pitanjima. To uključuje proučavanje migracija radne snage, trgovine ljudima i refugija kroz rodni objektiv.
 4. Zdravstvena geografija i rod: Istražuje kako faktori vezani za rod utiču na zdravstvene ishode. Ovo obuhvata pristup zdravstvenoj zaštiti, rodne razlike u zdravstvenim problemima i uticaj roda na mentalno zdravlje.
 5. Feministička prostorna analiza: Koristi feminističke teorije i metodologije za analizu prostora. Ovo može uključivati kritičko promišljanje o tome kako se prostor koristi u kontekstu moći i roda.
 6. Aktivizam i promena politika: Rodna geografija takođe istražuje angažman aktivista i aktivistkinja u promociji rodne ravnopravnosti, kao i promene politika koje se odnose na rod u različitim društvima.

Rodna geografija pomaže u razumijevanju kompleksnih veza između roda, društva i prostora te se bavi ključnim pitanjima vezanim za rodnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. Ova disciplina doprinosi širem razumijevanju kako prostor i društvo međusobno djeluju i kako se može raditi na stvaranju inkluzivnijih i ravnopravnijih zajednica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

X