naslov geovizija vijesti

Kako nastaju rijeke ?

Hidrosfera

19/03/2021
#tekućice #hidrosfera #6razred

Tekućice
Padavinske vode koje površinski otječu u obliku potoka ili rijeka prema okeanima, morima ili jezerima nazivaju se tekućice.
Izvori i vrela predstavljaju mjesta nastanka potoka i rijeka. To su njihova izvorišta. Rijeka zajedno sa svojim pritokama čini riječni sistem. Svojim radom rijeka gradi udubljenje kroz koje teče. Ono se naziva korito.
Mjesto gdje se rijeka ulijeva u neki drugi tok ili more i okean, naziva se ušće. Kopnena površina sa koje rijeci pritječu padavinske vode naziva se riječni sliv.

Vododjelnica ili razvođe je granica između dva riječna sliva. Ona se pruža preko najviših planinskih uzvišenja.

"
"