naslov geovizija vijesti

Morske struje

Dinamika Svjetskog okeana

09/03/2021
#morskestruje #svjetski okean #6razred

Morske struje su horizontalno kretanje morske vode. Uzrokuju ih stalni ili sezonski vjetrovi koji izazivaju premještanje
ogromne količine morske vode. Morske struje su “rijeke“morske vode koje se kreću kroz okean. Zavisno od toga gdje nastaju,
mogu biti tople i hladne morske struje. Za Evropu je najvažnija Golfska morska struja koja donosi veliku količinu tople vode u
priobalje zapadne Evrope. Morske struje premještanjem morske vode uzrokuju njeno miješanje pri čemu se izjednačavaju
razlike površinskih temperatura u Svjetskom okeanu.

"
"